Home Posts tagged Cùi Bắp
Sống đạo

Ăn mày ân xá

Trong niềm tin của Người Kitô hữu, có nhiều điều phải tin hay phải giữ. Trong các niềm tin đó, có điều: tin Hội Thánh thông công, tin phép tha tội … “…Lạy Chúa, xin ban cho con được ăn mày các ân xá, bởi những việc lành con sẽ làm hôm nay, hoặc những […]