Bác Ái

Danh sách Ân nhân hội Bác Ái Cha Kiều năm 2022 và tháng 01/2023

Xin vui lòng bấm vào đường link này để đọc

https://docs.google.com/spreadsheets/d/13M26ReSQ_s116Bq8C61B1-aIehQ7l_381OiJ7Em7wcA/edit?fbclid=IwAR3JxhUsQrvfazSEP8cqRbbG_CyU8NqRuRnzIE4eX7Tw07IW7tDsTCQ0S14#gid=0

Follow Me:

Trả lời