Bác Ái Công Tác Xã Hội

BẢN BÁO CÁO THU CHI TÀI CHÍNH HỘI BACK-BG (QUÝ III NĂM 2011)

HỘI BÁC ÁI CHA KIỀU BÌNH GIẢ

1974 Hàng 2, thôn 5, xã Bình Trung, Châu Đức, BRVT

Email: bacaichakieu_bg03@yahoo.com

Tel: 064. 3882834

*************

 

BẢN BÁO CÁO THU CHI TÀI CHÍNH HỘI BACK-BG

(QUÝ III NĂM 2011)

 

Kính gởi:

  • – Hội BACK Hải ngoại

  • – Cha xứ Vinh Hà

  • – Cha xứ Vinh Châu

  • – Cha xứ Vinh Trung

Hội BACK.BG báo cáo thu chi Quý III năm 2011 (từ ngày 15/7/2011 đến ngày 15/10/2011)

 

I.Quỹ dự phòng:

  • – Quỹ dự phòng Hội (đã báo Quý II) còn: 104.289.000đ (Một trăm lẻ bốn triệu, hai trăm tám mươi chín ngàn đồng).

  • – Nhận của Ông bà Nguyễn Tống Chân Canada 200USD= 4.200.000đ

  • – Nhận của thầy cô dạy vi tính cho Giáo Xứ Vinh Châu:

1. Thầy Nguyễn Khắc Đình Lộc – An Hà: 500.000đ

2. Thầy Nguyễn Quang Dũng – Yên Đại : 500.000đ

3. Thầy Trương Văn Linh – Phi Lộc : 500.000đ

4. Cô Nguyễn Thị Cẩm Vân – Nghi Lộc : 500.000đ

Cộng: 2.000.000đ

Tổng quỹ dự phòng hiện có : 104.289.000đ + 4.200.000đ + 2.000.000đ = 110.489.000đ

Chi :

Chi cho 14 trường hợp cần được trợ giúp cấp thời của 3 xứ Bình Giả: 7.300.000đ (có danh sách đính kèm)

Quỹ còn chuyển sang quý IV năm 2011:

110.489.000đ – 7.300.000đ = 103.189.000đ

(Một trăm lẻ ba triệu, một trăm tám mươi chín ngàn đồng)

 

Trên đây là bản báo cáo tài chính gồm Quỹ dự phòng kèm theo danh sách 14 trường hợp được trợ giúp cấp thời 3 xứ Bình Giả Quý III/2011 của hội BACK.BG

 

Bình Giả, ngày 16 tháng 10 năm 2011

TM/Hội BACK.BG
 Hội trưởng            Thủ Quỹ
Micae.Hoàng Đình Lộc               JB.Trần Khánh Quế

Bản sao gửi 3 ông chi trưởng để tường

 

 

DANH SÁCH 14 TRƯỜNG HỢP ĐƯỢC TRỢ GIÚP CẤP THỜI 3 XỨ BÌNH GiẢ
           
STT HỌ VÀ TÊN NĂM SINH ĐỊA CHỈ LÝ DO ĐƯỢC TRỢ GIÚP SỐ TIỀN
1 Phạm Văn Nghi 1940 H9-Phi Lộc Tân tòng- bệnh nặng nằm viện 500,000
2 Trần Thị Thanh(Bà Thế) 1928 H2-An Hà Già, té gãy xương chân 500,000
3 Nguyễn Thị Thanh 1955 H5-An Hà Tiểu đường giai đoạn cuối biến chứng 500,000
4 Bùi Thái Mỹ(con A.Trung) 1983 H5-Gia Hòa Tai nạn giao thông, mổ não 800,000
5 Nguyễn Thị Tư(Bà Thung) 1931 H4-Gia Hòa Tai biến, tiểu đường tuýp 3 cấp cứu 500,000
6 Nguyễn Quốc Dũng 1962 H7-Gia Hòa Tai nạn giao thông gãy xương vai 500,000
7 Trần Đoàn Anh Thư 2003 H2- Quy Hậu Bỏng nước sôi nặng nằm viện 500,000
8 Nguyễn Hữu Tú 1971 Họ Vô Nhiễm Bị tai nạn đứt 3 ngón tay 500,000
9 Lê Thị Tuyết Nga 1949 Họ Ngọc Sơn Bệnh tim, thận nặng đang nằm viện 500,000
10 Hà Thị Tuyết Sương 1959 H4-Xuân Mỹ Bệnh tâm thần đang nằm viện Bình Ba 500,000
11 Trần Hoàng Nhật Nam 2011 Họ Nhân Hòa Viêm ruốt gài mổ cát tại BV Nhi Đồng I 500,000
12 Hà thị Hóa 1932 H1-Nhân Hòa Tai nạn giao thông gãy chân nằm viện 500,000
13 Hoàng Văn Trợ 1927 H1-Ngọc Sơn Tai nạn gãy xương đùi nằm viện Chợ Rẫy 500,000
14 Nguyễn Thị Lý 1959 H6-Nhân Hòa Mổ cột sống BV 115 500,000
TỔNG CỘNG 7,300,000

Ban Biên Tập

https://binhgia.net BÌNH GIẢ - Quê Hương Yêu Dấu
Follow Me:

Trả lời