Cáo phó

Cáo phó Ông Gioan Baotixita PHAN THANH HUÂN

+ + + + +

Xin Cộng đoàn hiệp ý cầu nguyện cho linh hồn Ông Gioan Baotixita

sớm được hưởng nhan thánh Chúa.

Ban biên tập xin gửi lời phân ưu đến Gia đình và Tang Quyến

Follow Me:

Trả lời