Bác Ái

Danh sách ân nhân năm 2021 của Hội Bác Ái Cha Kiều

Hội Bác Ái Cha Kiều xin cảm ơn quý ân nhân đã quảng đại hy sinh hỗ trợ.

Nhờ lời chuyển cầu của Cha Già Phêrô, xin Chúa chúc lành và trả công bội hậu cho quý vị.

Follow Me:

Trả lời