Giáo xứ Gia Hòa Quê Mẹ mừng 130 năm được thiết lập (1889-2019) - BÌNH GIẢ - Quê Hương Yêu Dấu