Tháng Tám 22, 2018
Bài viết khác

Mừng lễ Thánh Alphongsô và Thành lập Giáo xứ Phước Ân.

Thánh lễ lúc 18 giờ15, ngày 01/8/2018 do Cha Giuse Đặng Cao Trí quản hạt Bình Giả chủ tế; đồng tế có Quý Cha Dòng Chúa Cứu Thế, Cha Dòng Phanxicô Bình Giả, Cha Dòng Thừa Sai Đức Tin …

Mở đầu thánh lễ Cha quản hạt đọc văn thư của Đức Cha Emmanuel Nguyễn Hồng Sơn giáo phận Bà Rịa về việc nâng giáo họ biệt lập Phước Ân lên hàng giáo xứ và bổ nhiệm Cha Phaolô Nguyễn Văn Châu (CSsR) làm linh mục chánh xứ tiên khởi của giáo xứ Phước Ân.

Sỹ Hành

Follow Me: