Tháng Năm, Kính Đức Mẹ - BÌNH GIẢ - Quê Hương Yêu Dấu
Ý nguyện trong tháng

Tháng Năm, Kính Đức Mẹ

Ý cầu nguyện: Cầu cho các phó tế. Xin cho các phó tế, khi trung thành phục vụ Lời Chúa và Người nghèo, sẽ trở nên dấu chỉ sống động cho toàn Giáo hội.

“Các tín hữu hãy nhớ rằng, lòng tôn sùng chân chính không hệ tại tình cảm chóng qua và vô bổ, cũng không hệ tại một sự dễ tin phù phiếm, nhưng phát sinh một đức tin chân thật. Đức tin dẫn chúng ta đến chỗ nhìn nhận địa vị cao cả của Mẹ Thiên Chúa, và thúc đẩy chúng ta lấy tình con thảo yêu mến Mẹ chúng ta và noi gương các nhân đức của Mẹ.(GH 67

Follow Me:

Trả lời