Ý nguyện trong tháng

Tháng Năm – Tháng Hoa Kính Đức Mẹ

Ý cầu nguyện: Cầu cho Giáo hội ở Châu Phi: Xin cho Giáo hội ở Châu Phi, qua việc dấn thân của các thành viên, sẽ thắt chặt sự hợp nhất của các dân tộc và dấu chỉ của niềm hy vọng cho lục địa này.

“Các tín hữu hãy nhớ rằng lòng tôn sùng chân chính không hệ tại tình cảm chóng qua và vô bổ, cũng không hệ tại một sự dễ tin phù phiếm, nhưng phát sinh từ một đức tin chân thật. Đức tin dẫn chúng ta đến chỗ địa vị cao cả của Mẹ Thiên Chúa, và thúc đẩy chúng ta lấy tình con thảo yêu mến Mẹ chúng ta và noi gương các nhân đức của Mẹ” (GH 67)

Follow Me: