Giáo xứ Vinh Châu

Thánh lễ Cầu Cho Các Linh Hồn tại Nghĩa Trang Họ Xuân Phong (tin ảnh), ngày 03/11/2018

Jos. Nguyễn Xuân Lam

Follow Me: