Thông báo

Thông báo thay đổi

Buổi cầu nguyện tại đài Đức Mẹ được dời lại vào lúc 19:30 thứ tư ngày 16/12/2020. Xin mọi người tham dự hiệp thông.

Facebook Profile photo
Follow Me:

Trả lời