Bài Vở Cũ Tin Tức Tin Vui

ThuMoiDuLePhongChuc HoangCatMinhThư Mời Dự Lễ Phong Chức Linh Mục

Nếu quý đồng hương nào có thể tham dự được và cần nơi nghỉ ngơi, xin liên lạc với Thầy Phêrô Nguyễn Quốc Hoàng (hoangcatminh@gmail.com hoặc 240-486-4475).

Tiệc đãi người Việt Nam vào lúc 17:00 ngày 24 tháng 5 năm 2009 tại 11812 New Hampshire Ave, Silver Spring, MD 20904. Nếu ai đi dự tiệc được xin báo sớm trước ngày 8 tháng 5 để xắp xếp.

https://binhgia.net BÌNH GIẢ - Quê Hương Yêu Dấu
Follow Me: