Thông báo

Tòa Giám Mục Đalat: Thư Ngỏ Kêu Gọi Cầu Nguyện Cho Sự Hiệp Nhất Trong Cùng Một Đức Tin

http://www.simonhoadalat.com/DIAPHAN/ThongBao/VanPhongTGM/54ThuNgoHiepNhatDucTin.htm

Follow Me:

Trả lời