Ý nguyện trong tháng

Ý Cầu Nguyện Chung Tháng 7/2018 – Cầu cho các linh mục

Cầu cho các linh mục đang làm việc mục vụ.

Xin cho các linh mục, đang mệt mỏi và cô đơn trong công việc mục vụ, được sự nâng đỡ và an ủi trong tương quan mật thiết với Chúa và tình huynh đệ với các anh em linh mục khác

Follow Me: