Ý cầu nguyện Tháng 1, năm 2020 - BÌNH GIẢ - Quê Hương Yêu Dấu
Ý nguyện trong tháng

Ý cầu nguyện Tháng 1, năm 2020

Cầu cho việc kiến tạo hòa bình trên thế giới.

Xin cho các Kitô hữu, những người theo các tôn giáo khác nhau, tất cả những người thành tâm thiện chí, cùng nhau kiến tạo hòa bình và công lý trên thế giới.

Follow Me:

Trả lời