Ý nguyện trong tháng

Ý cầu nguyện Tháng 4

Ý cầu nguyện: Cầu cho các thầy thuốc và những người thiện nguyện.

Xin cho các thầy thuốc và những người thiện nguyện trong các vùng chiến tranh, biết xả thân để cứu mạng sống người khác.

Follow Me: