Tháng Mười Một 19, 2019
Ý nguyện trong tháng

Ý cầu nguyện Tháng 7 Năm 2019

Ý cầu nguyện: Cầu cho những người thực thi công lý. Xin cho những người thực thi công lý, biết làm việc công tâm, để không còn những bất công đang lan tràn trên thế giới.

Follow Me: