Ý nguyện trong tháng

Ý cầu nguyện Tháng Chín, Năm 2020

Ý cầu nguyện: Cầu cho mọi người biết tôn trọng các nguồn tài nguyên của hành tinh.

Xin cho các nguồn tài nguyên của hành tinh không bị huỷ hoại, nhưng được phân chia công bằng và tôn trọng.

Follow Me:

Trả lời