Ý nguyện trong tháng

Ý cầu nguyện Tháng Mười, năm 2018

Cầu cho các sứ mạng của các tu sỹ.

Xin cho các tu sỹ nam nữ biết nung nấu ngọn lửa tông đồ, và hiện diện nơi những người nghèo khổ, những người bị gạt ra bên lề xã hội và những người “thấp cổ bé miệng”.

Follow Me: