Ý cầu nguyện Tháng Mười-Tháng Mân Côi. - BÌNH GIẢ - Quê Hương Yêu Dấu
Ý nguyện trong tháng

Ý cầu nguyện Tháng Mười-Tháng Mân Côi.

Ý cầu nguyện: Cầu xin Chúa Thánh Thần. Xin cho hơi thở
Chúa Thánh Thần, khai sinh một “mùa xuân” truyền giáo mới nơi Giáo hội.

Follow Me:

Trả lời