Ý nguyện trong tháng

Ý cầu nguyện Tháng Tám, năm 2018 – Cầu Cho Gia Đình

 

Ý cầu nguyện: Cầu cho gia đình là kho tàng của nhân loại.

Xin cho các quyết định về kinh tế và chính trị, biết bảo vệ các gia đình như là một trong những kho tàng của nhân loại.

(Hình ảnh sưu tầm để minh họa, xin cảm ơn)

Follow Me: