Ý nguyện trong tháng

Ý cầu nguyện tháng tám, năm 2021

Cầu cho Hội Thánh. Xin cho Hội Thánh lãnh nhận từ Chúa Thánh Thần, ân sủng và sức mạnh, để tự canh tân dưới ánh sáng Tin Mừng.

Follow Me:

Trả lời