Tháng Mười Một 19, 2019
Ý nguyện trong tháng

Ý cầu nguyện Tháng Chín

Cầu cho các nhà chính trị, khoa học và kinh tế.

Xin cho các nhà chính trị, khoa học và kinh tế, biết hợp tác với nhau, để bảo vệ biển khơi và đại dương của thế giới.

Follow Me: