Tết Sài Gòn, Hà Nội xưa - BÌNH GIẢ - Quê Hương Yêu Dấu