Ý nguyện trong tháng

Ý cầu nguyện Tháng Chín, năm 2018 – Cầu cho các bạn trẻ ở Châu Phi

Cầu cho các bạn trẻ ở Châu Phi.

Xin cho các bạn trẻ ở Châu Phi, được giáo dục và lao động tại chính đất nước của mình.

Follow Me: