Ý cầu nguyện Thánh Tám-2020 - BÌNH GIẢ - Quê Hương Yêu Dấu
Tháng Mười Một 26, 2020
Ý nguyện trong tháng

Ý cầu nguyện Thánh Tám-2020

Ý cầu nguyện: Cầu cho môi trường biển. Xin cho những người đang lao động và sống trong môi trường biển, trong đó có các thủy thủ, người đánh cá và gia đình họ, luôn được bình an.

Follow Me:

Trả lời