Cáo phó

Cáo phó & Phân ưu Bà Anna Nguyễn Thị Huệ (Bà Nhân)

Xin Cộng đoàn hiệp ý cầu nguyện cho linh hồn Bà Anna sớm được hưởng nhan thánh Chúa.

BBT, xin gửi lời phân ưu đến Gia đình và Tang quyến.

Ban Biên Tập

https://binhgia.net BÌNH GIẢ - Quê Hương Yêu Dấu
Follow Me:

Trả lời