Thơ

Chung Niềm Đau

Chung Niềm Đau

Toàn cầu hóa, hóa toàn cầu

Mở đầu hài hước vài câu chuyển đề

Hôm nay xin được hướng về

Ở gia đình nhỏ cạnh kề cá nhân

Gẫm vào góc độ bản thân

Sẽ suy xã hội thế trần mà nên

Xã hội dần dần lớn lên

Từ gia đình nhỏ trở nên thôi mà

Nên đừng đổ lỗi rầy la

Bởi do xã hội con ta xa lầy

Mặc dù ảnh hưởng như vầy

Cũng là không nhỏ ta đây, con mình

Điều mà cơ bản lẽ tình

Từ trong căn hộ của mình đầu tiên

Trước là giáo dục ngoan hiền

Lỡ sau có mệnh muộn phiền đành thôi

Trước cần giáo dục bản thân

Sau là con cháu đi đôi với hành

Trong nhà chưa có đấu tranh

Làm sao tìm được điều lành đâu ra

Tình yêu nhiễm chất  đô la

Vợ chồng đòi hỏi nhà ta hơn người

Ra ngoài dành giật với đời

Khiến cho bản chất làm trời, làm kiêu

Hỏi sao đất nước sớm chiều

Tăng thêm đồi bại ngày nhiều dần ra

Bao điều chưa tốt từ ta

Làm cho xã hội thối tha lẽ này

Nhìn vào đôi việc mà hay

Môi trường ỗ nhiễm cũng tay mình làm

Còn bao sự khác chưa bàn

Điều từ ích kỉ lòng tham hình thành

Thử ra dạo phố đi anh

Rác thời heo thối dọc quanh sau làng

Trong vườn: bơm nước, cái thang

Trong nhà: mèo, chó các chàng đến chôm

Vài điều dẫn chứng thấy buồn

Mong ta tự hỏi cội nguồn niềm đau

Nguyện vào Thiên Chúa nhiệm mầu

Giúp con thay đổi mặc dầu khó khăn

Ước gì giáo dục khuyên răn

Sao cho con cháu thực hành điều hay

Xã hội tốt đẹp đổi thay

Mang về hạnh phúc đến ngay nước nhà

Trần Thực

Follow Me:

Trả lời