Ý nguyện trong tháng

Ý Cầu Nguyện Tháng 01/2019

Cầu cho Giới Trẻ: Xin cho giới trẻ, cách riêng cho giới trẻ ở Châu Mỹ La Tinh, biết noi gương Đức Maria, đáp lại lời mời gọi của Chúa, để loan truyền niềm vui Tin Mừng cho thế giới.

Follow Me: